Analýza časových možností

Pro vodní tok Olše jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Počátek úseku jevu je v Českém Těšíně v ř. km 35,8 a konec je v obci Věřňovice v ř. km 7,4. Délka úseku tohoto jevu je 28,4 km. Minimální postupová doba je 7 hodin a maximální 10 hodin. Tyto hodnoty postupových dob jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. 

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Odry, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků