Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území statutárního města Karviné je při povodni ohrožováno zhruba 193 budov, které trvale obývá zhruba 369 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Z toho 103 budov leží v záplavovém území vodních toků při Q100. Dalších 90 budov bylo identifikováno na základě historických povodní z roku 2010.
Ohrožené objekty na území statutárního města Karviné - agregované

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Takové objekty jsou uvedené v následující tabulce. »
Ohrožující objekty na území statutárního města Karviné
Kontaminovaná místa na území statutárního města Karviné

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem statutárního města Karviné.