Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Karviná.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise statutárního města Karviné.

Osoby na území statutárního města Karviné budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím internetových stránek statutárního města Karviné, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Komunikace na území statutárního města Karviné jsou nejvíce ohrožovány vyššími vodními stavy na řece Olši. Dle záplavových území byly stanoveny nejpravděpodobnější místa dopravních omezení. » Dopravní trasy nejsou v současnosti stanoveny a v případě potřeby budou přesné objízdné trasy voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR.
Ohrožené železniční mosty 
Zájmovým územím ORP Karviná prochází celostátní žel. trať č. 320 Bohumín – Čadca (Slovensko). Na území nalezneme také rozsáhlý vlečkový systém napojený na doly. Železniční síť je dimenzována na povodeň Q100. Největší možnost dopravního omezení nastává v oblasti  překřížení železnice a řeky Olše na jihu města a nad Karvinskými rybníky. »
Ohrožené silniční mosty, propustky a lávky
Karviná místní komunikace
  • Ohrožení zaplavení mostu Sokolovkých hrdinů při významné povodni  - Olše
Silnice II/475 Havířov – Horní Suchá – Karviná
  • ohrožení silnice v oblasti odkaliště Stávky
Silnice I/59 Ostrava – Orlová – Karviná
  • ohrožení u golfového areálu - Stonávka;
  • ohrožení most ul. Ostravská - Olše; 
  • ohrožení mostu u dolu ČSA - Karvinský potok; 
Silnice I/67 Český Těšín – Karviná – Bohumín
  • ohrožení mostu na třídě 17. listopadu - Olše;
  • ohrožení oblasti na levém břehu Olše mezi místní části Louky a Karviná
  • ohrožení ul. Nádražní u aut. nádraží - Mlýnka
Dopravní omezení na území statutárního města Karviné
Objízdné trasy na území statutárního města Karviné

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.