Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise statutárního města Karviné

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán města je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Karviná

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území statutárního města Karviné bude řídit povodňová komise statutárního města Karviné, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Karviná.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise statutárního města Karviné:

 • povodňové komisi ORP Karviná
 • povodňovým komisím obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a města Bohumín
 • IBC Moravskoslezského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise statutárního města Karviné od:

 • předpovědní povodňové služby
 • měst Český Těšín, Třinec a obcí Chotěbuz, Stonava, Albrechtice a Doubrava
 • povodňové komise ORP Karviná
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od IBC Moravskoslezského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán statutárního města Karviné obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Karviná
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pod.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Moravskoslezského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise statutárního města Karviné.

Zahájení činnosti povodňové komise statutárního města Karviné včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a města Bohumín
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Karviná
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • IBC Moravskoslezského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik
 • Správce vodních toků – Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území statutárního města Karviné
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území statutárního města Karviné
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území statutárního města Karviné
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise nebo pověřený člen PK

Povinnosti povodňové komise statutárního města Karviné:

 • řeší povodňovou situaci na území města v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území statutárního města Karviné
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a města Bohumín, ležících níže na vodních tocích a povodňové komisi ORP Karviná
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území statutárního města Karviné
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech statutárního města Karviné
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území statutárního města Karviné
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území statutárního města Karviné
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území statutárního města Karviné
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území statutárního města Karviné
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území statutárního města Karviné
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u HZS Moravskoslezského kraje a u povodňového orgánů ORP Karviná
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území statutárního města Karviné
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území statutárního města Karviné
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území statutárního města Karviné (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území statutárního města Karviné
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území statutárního města Karviné
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území statutárního města Karviné a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území statutárního města Karviné
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území statutárního města Karviné

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Odry, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Státní podnik, OKD, a.s. (správce vodních toků)
 5. Statutární město Karviná (správce vodních toků)
 6. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 7. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná
 9. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Karviná
 10. Složky Armády ČR
 11. Orgány ochrany veřejného zdraví
 12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 13. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město je napojeno na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva  (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Kromě uvedeného může povodňový orgán využívat i mobilní sirény HZS MSK, megafonů Městské policie Karviná, spojky, internetové stránky statutárního města Karviné nebo další místní hromadné informační prostředky (místní TV, tisk, facebook statutárního města Karviné).

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.