Varovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území statutárního města Karviné jsou varovány těmito způsoby:

 • spuštěním varovného systému - varovný signál „všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“) »
 • osobním sdělením (pěší spojka, megafony)

Varování provádí Městská policie Karviná v rámci hlídkové a hlásné služby případně HZS MSK, JSDHO, Povodňová komise statutárního města Karviné, Povodňová komise ORP Karviná, Policie ČR, případně jiný orgán.

Varování a informování ostatní občanů zajistí tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Karviné.

 

Verbální informace (elektronická siréna)

 • Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
 • Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

 

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel (pomocí elektronických sirén, megafonů, webových stránek, ústně, apod.):

Vyhlášení II. SPA

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu statutárního města Karviné byl v městě vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti. Občanům, jejichž nemovitosti jsou v blízkosti vodních toků, doporučujeme zabezpečení majetku, osobních věcí a zvířat.“

Vyhlášení III. SPA

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu statutárního města Karviné byl v městě vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení. Občanům, jejichž nemovitosti jsou v blízkosti vodních toků, doporučujeme zabezpečení majetku, osobních věcí a zvířat. Zároveň občany důrazně žádáme, aby se vyvarovali veškerých aktivit v blízkosti vodních toků. Sledujte hromadné sdělovací prostředky a dbejte pokynů členů povodňových orgánů, záchranných složek a policie.“

Odvolání II. SPA

Vážení spoluobčané, s konečnou platností byl odvolán II. stupeň povodňové aktivity na území statutárního města Karviné. Hladiny vodních toků pozvolna klesají. Členové povodňové komise budou i nadále provádět pravidelné kontroly vodních toků na území statutárního města Karviné.“

Odvolání III. SPA

Vážení spoluobčané, s konečnou platností byl odvolán III. stupeň povodňové aktivity na území statutárního města Karviné. Hladiny vodních toků pozvolna klesají. Členové povodňové komise budou i nadále provádět pravidelné kontroly vodních toků na území statutárního města Karviné. Sledujte hromadné sdělovací prostředky a dbejte pokynů členů povodňových orgánů, záchranných složek a policie.“

Obecná výstraha

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území ………. (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů. Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží).“

Evakuace

Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v části města ………., ulice ………., domy ………. Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z předmětného území. Všichni občané zde bydlící se dostaví s evakuačním zavazadlem do ………. hodin na místo shromaždiště ………. Dbejte pokynů členů povodňových orgánů, záchranných složek a policie.“

Nebezpečí přirozené povodně

Vážení spoluobčané, pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné nebezpečí záplavy části města v okolí řeky ………. Ohroženy jsou ulice ………. v části města ………. V případě, že povodeň zasáhne naše město, řiďte se těmito pokyny:

 • pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
 • odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 • připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
 • přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
 • v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
 • připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
 • evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními údaji,
 • řiďte se pokyny orgánů obce, záchranných složek a policie,
 • o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.“

Ostatní

„Hrozí přívalová povodeň, zanechte veškeré činnosti a dbejte zvýšené opatrnosti.“
„Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím (pily, sekery, lopaty…) a byli k dispozici povodňové komisi.“
„Vyzýváme občany z určených částí města, aby hlásili povodňové komisi na telefonní číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech.“
„Vyzýváme občany, aby odstraňovali z dešťových vpustí a vtoků do kanalizace nečistoty a udržovali je funkční. Žádáme občany, aby hlásili povodňové komisi místa poškození kanalizace, výtok vody z kanalizace přes poklopy a jiné anomální jevy.“