Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ »

Místa shromáždění se na území statutárního města Karviné nachází: u budovy Slezské diakonie - Bethel, u přírodovědné stanice, u budovy MŠ Na Zátiší, u pečovatelského domu Alzheimer Darkov, v prostoru bývalé ČS LPG u křižovatky ulice Sovinecká a Ostravská Karviná - Doly, u bývalého Domu na půli cesty Heřmánek, na bývalé autobusové zastávce BUS Nadchod: Karviná Lázně Darkov na ulici U Potoka, v prostorách regionální knihovny na Masarykově náměstí.
Možnost nouzového ubytování se na území statutárního města Karviné nachází: v budově STaRS Karviná, s. r. o., Hotel Sport, v ZŠ Prameny, na kolejích Slezské University, Základní škole Cihelní, ZŠ Družby, Lázních Darkov v rehabilitačním sanatoriu.
Možnost nouzového stravování se na území statutárního města Karviné nachází: v ZŠ Prameny, na kolejích Slezské University, Základní škole Cihelní, ZŠ Slovenská, Lázních Darkov v rehabilitačním sanatoriu.
Celková kapacita evakuačních míst na území statutárního města Karviné je přibližně 1 620 osob.
Celková stravovací kapacita činí 3 050 strávníků.

Dlouhodobé ubytování je však nutné zajistit operativně dle potřeby.
Evakuační místa na území statutárního města Karviné

V případě nutnosti se organizuje evakuace osob (případně zvířat a majetku) v záplavovém území, jejich dočasné náhradní ubytování, zásobování a nutná zdravotní péče. Evakuace se provádí podle evakuačních plánů, které jsou součástí krizových, případně povodňových, plánů.

Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob, hospodářských zvířat, majetku), včetně nebezpečných látek z ohroženého místa či území na bezpečné místo či území, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Je to mimořádné opatření a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany by byly neúčinné. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených povodní (jinou mimořádnou událostí) s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost v oblasti ochrany před povodněmi.

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené, nemohoucí
 • doprovod výše uvedených skupin osob

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:

 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • primátor města na území města
 • primátor města s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

Evakuace zvířectva a věcných prostředků se provádí v závislosti na:

 • charakteru a časovém průběhu ohrožení
 • druhu evakuace (variantě řešení ohrožení)
 • možnostech přepravy a umístění zvířectva a věcných prostředků
 • rozhodnutí velitele zásahu - jednotek provádějící záchranné práce v ohroženém prostoru nebo starosty města

Evakuace zvířat včetně zajištění přepravy, ustájení a krmiva - Útulek pro opuštěné psy Karviná

Objekt Umístění Kontaktní osoba, telefon Přesun zvířat zajišťuje
Útulek pro opuštěné psy Karviná Brožíkova, Karviná-Darkov, pozemek parc. č. 1325/3 v k. ú. Darkov

Útulek - 727 869 211,

GROŠKOVÁ Zdeňka,

OKS MMK, 596 387 299

 

Městská policie Karviná dispečink - 596 311 649

  Nouzové ubytování (dle aktuální kapacity zařízení)
Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata Havířov Stará 1473/20, Havířov-Prostřední Suchá

POLÁKOVÁ,
596 412 412 - útulek, 734 406 755 - odchyt

-||-

Psí hotel Karviná Mickiewiczová 2014/84 Karviná-Hranice

TIHELKA Jan,
602 931 493,
724 109 481

-||-

Útulek pro opuštěné psy Dětmarovice Dětmarovice 1168 596 542 239 - útulek,
724 266 257 - odchyt
-||-
 

Evakuace zvířat včetně zajištění přepravy, ustájení a krmiva - ostatní

Ohrožený objekt Umístění Kontaktní osoba, telefon Přesun zvířat zajišťuje
AVZO-Kovona Karviná Kynologický klub
kotce pro psy v parku Boženy Němcové
pozemek parc. č. 133/5 v k. ú. Darkov

Štamposký Jaroslav 
předseda klubu, 
Víta Nejedlého 594/1,
Karviná-Ráj
604 894 391

majitelé zvířat
Evakuace jiných hospodářských zvířat se nepředpokládá.

 

Odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva Krizového štábu ORP Karviná (jiný určený orgán, není-li krizový štáb svolán), zajišťuje zejména:

 • řízení průběhu evakuace
 • koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek
 • řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímajících středisek a dále do cílových míst přemístění
 • dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska
 • řízení nouzového zásobování pro evakuované obyvatelstvo
 • koordinaci činnosti evakuovaných středisek a přijímajících středisek
 • spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi
 • dokumentování průběhu celé evakuace

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení, které zajišťuje příjem a přerozdělení evakuovaných osob do cílových míst. Dále zajišťuje prvotní zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení. Rovněž zajišťuje informování evakuačních středisek, evakuovaných osob a orgánů veřejné správy o průběhu evakuace.

Evakuační středisko je zařízení, které se umisťuje zpravidla v místech mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Místo nouzového ubytování slouží k ubytování evakuovaných osob po nezbytně nutnou dobu, než pominou důvody pro jejich evakuaci.

Místo náhradního ubytování slouží k dlouhodobějšímu ubytování evakuovaných osob.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle na základě výzvy k evakuaci po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí města, krizovým štábem města).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení. Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, jsou obyvatelé ohrožených oblastí povinni se řídit pokyny povodňových orgánů města. Primátor nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území.

Při nařízení evakuace je nutné provést:

 • varování a informování obyvatel mobilními hlídkami apod. - zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém území o nařízení evakuace
 • obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah evakuačního zavazadla a místo určení
 • označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska), nouzového ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:

 • uzavření ohroženého prostoru
 • bezpečnost a usměrnění dopravy
 • regulaci dopravy samovolné evakuace
 • ochranu a střežení majetku
 • udržení veřejného pořádku a zamezení paniky
 • zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru
 • uzavírání určených komunikací
 • evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování
 • zabezpečit přemístění zdravotně postižených a nemohoucích občanů z ohrožených míst a ostatních občanů
 • evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace
 • v místech určených pro evidenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit registraci evakuovaných osob
 • zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém území ve spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli

Evakuační místa v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.