Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území statutárního města Karviné a na vodních tocích nad městem se nachází vodní díla, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu a způsobit ohrožení města. Jedná se o několik desítek rybníků, jež by mohly představovat potenciální nebezpečí při protržení. Nejvýznamnější je soustava rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi. »

Na vodním toku Stonávka se výše nad městem nachází vodní dílo Těrlicko, které by mohlo v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Přehradní hráz Těrlicko se nachází na území obce Dolní Těrlicko na říčním kilometru 12,450 toku Stonávky. Vodní dílo je zařazeno do I. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, jeho provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik. »

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.

 

Vodní nádrž Těrlicko

Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. V souvislosti se zajišťováním provozní vody pro Elektrárnu Dětmarovice byla nádrž v polovině sedmdesátých let posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky.

Vodní nádrž Těrlicko

Provozovatel VD: Povodí Odry, státní podnik - VD Těrlicko, tel.:  596 410 110

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD)  - I.

Rozsah ohroženého území

Profil na toku
Dotoková doba [hod]
most Albrechtice ř.k.10,558 0,34
železniční most Albrechtice 0,45
most Stonava 0,7
most Důl Darkov 1,6
most Karviná sil.č.II/472 3,4
most Dětmarovice sil.č.II/468 6,4
ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice 8,3
most Věřňovice 13,3

 


Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.