Analýza časových možností

Na území SO ORP Karviná jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků na vodním toku Olše. Tyto hodnoty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Jedná se o oblast mezi Českým Těšínem a Věřňovicemi v délce 28,4 km. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.
Orientační postupové doby povodňových průtoků

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Odry, státní podnik.