Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO OPR Karviná.

a) Činnost povodňového orgánu SO OPR Karviná v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO OPR Karviná (Magistrát statutárního města Karviné)
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků (Magistrát statutárního města Karviné)
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO OPR Karviná (Magistrát statutárního města Karviné)
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi (Magistrát statutárního města Karviné)
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi (Magistrát statutárního města Karviné)

 

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím IBC Moravskoslezského kraje):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise OPR Karviná, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu OPR Karviná při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby ORP Karviná
 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO OPR Karviná a sousedních ORP (Bohumín, Orlová, Havířov, Český Těšín), pokud mohou být povodní zasaženy, o vývoji povodňové situace 
 • za předpokladu zhoršování povodňové situace upozorní člen pracovní skupiny pro I. a II. SPA všechny členy povodňové komise na situaci a prověří jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • za předpokladu zhoršování povodňové situace prověřuje spojení a dosažitelnost povodňových orgánů sousedních ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP ( http://www.pod.cz/http://www.chmi.cz)
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o mimořádných situacích informuje pravidelně příslušné povodňové orgány okolních ORP, a Moravskoslezského kraje, správce vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná), IBC Moravskoslezského kraje
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise OPR Karviná, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

d) Činnost povodňového orgánu OPR Karviná při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO OPR Karviná a sousedních ORP (Bohumín, Orlová, Havířov, Český Těšín), pokud mohou být povodní zasaženy, o vývoji povodňové situace 
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • svolání povodňové komise OPR Karviná se oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO OPR Karviná, sousedních ORP, a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná), IBC Moravskoslezského kraje
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO OPR Karviná, sousedních ORP, a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná a další), IBC Moravskoslezského kraje
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO OPR Karviná a vyhodnocuje získané informace
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise OPR Karviná Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí ve SO OPR Karviná a sousedních ORP, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise OPR Karviná, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO OPR Karviná a sousedních ORP (Bohumín, Orlová, Havířov, Český Těšín), pokud mohou být povodní zasaženy, o vývoji povodňové situace 
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, pokud o tom předseda komise rozhodne, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO OPR Karviná, sousedních ORP, a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná a další), IBC Moravskoslezského kraje
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO OPR Karviná a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce a přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Ostrava
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zajišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise OPR Karviná Policii ČR  o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán ORP vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území SO ORP, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu Moravskoslezského kraje nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území SO ORP. Povodňová komise OPR Karviná v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise Moravskoslezského kraje a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise OPR Karviná, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán OPR Karviná bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu Moravskoslezského kraje, správci toku (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná a další) a IBC Moravskoslezského kraje
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu Moravskoslezského kraje a správci toků (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná a další)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán ORP pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.


Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Příloha: Osnova pro sledování škod a činností.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán OPR Karviná nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu Moravskoslezského kraje a příslušnému správci povodí (Povodí Odry, státní podnik, OKD, a.s., statutární město Karviná).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.
Příloha: Osnova souhrnné zprávy o povodni.