Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Karviná.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím internetových stránek statutárního města Karviné, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení na území SO ORP Karviná ». Dopravní trasy nejsou v současnosti stanoveny a v případě potřeby budou přesné objízdné trasy voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise v součinnosti s Policií ČR.
Ohrožené železniční mosty 
Zájmovým územím ORP Karviná prochází celostátní žel. trať č. 320 Bohumín – Čadca (Slovensko) s odbočkou na Dětmarovice a Petrovice u Karviné. Na území nalezneme také rozsáhlý vlečkový systém napojený na doly. Železniční síť je dimenzována na povodeň Q100. Největší možnost dopravního omezení nastává v oblasti  překřížení železnice a řeky Olše na jihu města a nad Karvinskými rybníky. »
Ohrožené silniční mosty, propustky a lávky

Silnice I/67 Český Těšín – Karviná – Bohumín
 • ohrožení ul. Nádražní u aut. nádraží - Mlýnka
Silnice I/59 Ostrava – Orlová – Karviná
 • ohrožení u golfového areálu - Stonávka;
 • ohrožení most ul. Ostravská - Olše; 
 • ohrožení mostu u dolu ČSA - Karvinský potok; 
Silnice I/67 Český Těšín – Karviná – Bohumín
 • ohrožení mostu na třídě 17. listopadu - Olše; 
 • ohrožení oblasti na levém břehu Olše mezi místní části Louky a Karviná
Silnice III/4687 Darkov – Stonava
 • ohrožení mostu u školy č.p. 825 - Stonávka
Silnice II/475 Havířov – Horní Suchá – Karviná
 • ohrožení silnice v oblasti odkaliště Stávky
Silnice I/67 Český Těšín – Karviná – Bohumín
 • ohrožení mostu spojující statutární město Karviná s částí Koukolná - Olše
Silnice III/46810 Koukolná – Závada – Petrovice u Karviné
 • uzavření komunikace III. třídy 46811 Závada nad Olší - Petrůvka
Silnice III/46811 Závada – st. hranice
 • uzavření komunikace III. třídy 46810 Závada nad Olší - Olše
Karviná místní komunikace
 • Ohrožení zaplavení mostu Sokolovkých hrdinů při významné povodni  - Olše
Místní komunikace v Petrůvce u Karviné (ohrožení řekou Petrůvkou)
 • Dolní Marklovice - jih - u č.p. 317 
 • Uzavření místní komunikace pod lomem 
 • Uzavření místní komunikace u č.p. 37 
 • Lávka ke kynologického cvič. 
 • Pěší komunikace pod rybníky Urbančík 
Dopravní omezení na území ORP Karviná
Objízdné trasy na území ORP Karviná

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.