Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. V případě potřeby organizuje povodňový orgán ORP Karviná hlídkovou službu.

Hlásná povodňová služba informuje o vývoji povodňové situace také správce toku.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány jednotlivých obcí v SO ORP Karviná a povodňový orgán ORP Karviná a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Do hlásné služby jsou zapojeny tyto subjekty:

K zajištění hlásné povodňové služby z hlásných profilů kategorie A a hlásných profilů kategorie B jsou využívány monitorovací systémy ČHMÚ  a Povodí Odry, státní podnik s dálkovým přenosem dat. Podle „Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby“ je v případě selhání monitorovacích systémů povinností obcí, na jejichž území se hlásné profily nacházejí, zajistit hlášení o vodních stavech na vyžádání provozovatele monitorovacího systému.

Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik je centrem hydrologických informací a drží nepřetržitou službu. O nebezpečí povodně avizované předpovědní službou nebo dosažených stupních povodňové aktivity na vodních tocích nebo vodních dílech informuje IBC Moravskoslezského kraje.

Povodňový orgán SO ORP Karviná je o situaci na vodních tocích informován prostřednictvím hlásné služby povodňového orgánu Moravskoslezského kraje. Obce bezprostředně ohrožené manipulací na vodním díle (po hranici příslušné ORP) jsou informovány přímo správcem (vlastníkem) vodního díla. Povinnost vlastníků a uživatelů informovat další subjekty (o nebezpečí, manipulacích), musí být zakotvena v manipulačních řádech příslušných vodních děl.

Informace o povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové stránce Povodí Odry, státní podnik (www.pod.cz). Informace jsou průběžně aktualizovány a jsou veřejně přístupné.

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, Ostrava je centrem meteorologických a hydrologických informací, drží nepřetržitou službu. Zajišťuje předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a hydrologie a na základě podrobné analýzy meteorologické a hydrologické situace a předpokládaného dalšího vývoje v povodí informuje o možnosti vzniku nebo nebezpečí povodně.

Zjištěné závěry a informace zpracovává a vydává ve formě pravidelných zpráv o stavu a předpovědi počasí, pravidelných zpráv o aktuální situaci a předpovědi stavů a průtoků. V případě předpokládaného výskytu mimořádné situace jsou navíc vydávány v rámci Systému integrované výstražné služby (informace o výskytu nebezpečných jevů a předpovědní výstražné informace). Veškeré zpravodajství ČHMÚ poskytuje v souladu s předmětem své činnosti především IBC Moravskoslezského kraje. Kromě toho lze veškeré potřebné informace o situaci a předpokládaném vývoji získat na internetové stránce ČHMÚ (http://portal.chmi.cz), jednotlivé situace mohou být v případě mimořádných událostí telefonicky konzultovány s pracovníky RPP v nepřetržité službě.

Hlásnou povodňovou službu jednotlivých obcí ve SO ORP Karviná zajišťují povodňové orgány daných obcí. Kontakty na povodňové komise jednotlivých obcí a sousedních ORP jsou uvedeny v Seznamu povodňových komisí SO ORP Karviná.
KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace