Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
V době povodně je potřeba věnovat zvýšenou pozornost mostům a lávkám, kde může docházet vlivem naneseného materiálů ke vzniku zátarasu a následnému rozlivu vody z koryta vodního toku. Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území SO ORP Karviná. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto kritické profily. »
Více informací viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.