Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů. Pracují na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro stanovení SPA na území SO ORP Karviné slouží hlásné profily:
 • Hlásný profil kat. A Český Těšín (Olše) »
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází pod mostem Český Těšín - Třinec, cca 70 m po toku na pravém břehu. Platnost SPA je od Třince po ústí Stonávky.
 • Hlásný profil kat. A Veřňovice (Olše) »
  Profil ve správě Povodí Odry se nachází v obci Dolní Lutyně na pravém břehu Olše 100 metrů pod mostem. Platnost SPA platí pro úsek toku pod Stonávkou - ústí do Odry.
 • Hlásný profil kat. A VD Těrlicko (Stonávka) »
  Profil ve správě Povodí Odry se nachází na území obce Albrechtice, asi 500 m pod přehradou na levém břehu Stonávky

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

 • Hlásný profil kat. A Jablunkov (Olše) »
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na levém břehu Olše, u lávky k Základní škole. Platnost SPA pro úsek toku Bukovec - soutok s Lomnou.

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Karviná

Hlásný profil I. SPA  II. SPA  III. SPA 
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
  [cm] [m3.s-1] [cm] [m3.s-1] [cm] [m3.s-1]
 
 
 
Český Těšín (Olše) 280 87,3 330 132 400 230
Věřňovice (Olše) 370 201 500 322 560 413
VD Těrlicko (Stonávka) 135 20 208 40 260 55
Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Karviná se v současné době nachází několik hlásných profilů, převážně bez přenosu dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany.

Tyto profily slouží pro doplnění povodňové situace:
 • Český Těšín - Střeleční (Olše) - pod správou firmy PWS plus
 • ČS Sovinec (Olše)  - u Dolů Karviná ve formě vodoměrné latě
 • Dětmarovice (Glembovec) - propustek, SPA stanoveny dle zahlcení propustku
 • Dětmarovice (Mlýnka) - kanalizační výusť, SPA stanoveno dle hladiny pod výustí
 • Dětmarovice (Olmovec) - propustek silnice č. 474, SPA stanoveno dle zahlcení propustku
 • Dětmarovice (Olše) - automatický přenos dat
 • Dolany (Petrůvka) - ocelová lávka u státních hranic
 • Dolní Marklovice (Petrůvka) - u č.p. 317
 • Karviná - Lázně Darkov (Olše) - vodoměrná lať na mostě Sokolovských hrdinů
 • Petrovice u Karviné (Petrůvka) - u č.p. 496, SPA stanoveny dle hrany mostovky
 • Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka) - SPA stanoveny dle hrany mostovky
 • Závada (Petrůvka) - most u hranic, vodoměrná lať
 • Zebrzydowice (Petrůvka) - automatický přenos dat
Pro doplnění povodňové situace je v monitoringu uveden hlásný profil kat. C Český Těšín - Střeleční (Olše). 

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Český Těšín - Střeleční (Olše) 150 190 cm 260 cm
Dětmarovice (Olše) 180 cm 250 cm 300 cm
Zebrzydowice (Petrůvka) 200 cm 240 cm 280 cm

 

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C bez přenosu dat

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Evidenční list
Mapa
ČS Sovinec (Olše) 320 380 430
 »
Dětmarovice (Glembovec) zahlcení levé části propustku zahlcení pravé části
 »
Dětmarovice (Mlýnka) 60 cm pod výustí  40 cm pod výustí
 »
Dětmarovice (Olmovec) 30 cm k zahlcení propustku 10 cm k zahlcení
 »
Dolany (Petrůvka) 320 350 375
 »
Dolní Marklovice (Petrůvka) 260 280 315
 »
Karviná - Lázně Darkov (Olše) 240 300 360
 »
Petrovice u Karviné (Petrůvka) 1,6 m pod mostovkou 1 m pod mostovkou 0,5 m pod mostovkou
 »
Petrovice u Karviné 2 (Petrůvka) 1,6 m pod mostovkou 1 m pod mostovkou 0,5 m pod mostovkou
 »
Závada (Petrůvka) spodní úroveň latě 80 cm  zatopení latě
 »
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území SO ORP Karviná

Hlásné profily na území SO ORP Karviná. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)