POVODŇOVÝ PLÁN statutárního města KARVINÉ

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14664/922/45.11/2017; ze dne 22. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad
Č. j.: MMK/176525/2017; ze dne 29. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 09. 2020
offline verze 09. 09. 2020
digitalizovaná verze 09. 09. 2020
databáze POVIS 09. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i